Liefde na buite

Aanhouwen

Aanhouwen is ’n werk en versorgingsentrum vir verstandelik- en liggaamlik gestremde volwassenes. Sowat 65 persone tussen die ouderdomme 18 en 66 jaar besoek daagliks die sentrum, wat in Dummerstraat, Somerset-Wes geleë is.

Aanhouwen is ’n nie-winsgewende organisasie wat geen hulp van die regering ontvang nie. Hulle droom is om ’n baie meer doeltreffende gebou te bekom – wat beter werksfasiliteite sal bied en ook akkommodasie.

Meeste van die persone wat Aanhouwen daagliks besoek, beeskik nie oor eie vervoer nie en word heen en weer vervoer metdi esentum se eie bussie. Ons gemeente se betrokkenheid by Aanhouwen bestaan daaruit dat ons ’n bydrae maak tot hierdie vervoer-uitgawes.

Ons neem ook verantwoordelikheid om op Donderdae broodjies (en ook sop gedurende wintermaande) vir hierdie mense te gee. Vir baie is hierdie broodjies ’n onontbeerlike deel van hulle dag se voedsel-inname. As jy kans sien om nou en dan hiermee te help, kan jy gerus laat weet deur ֹn boodskap te stuur.

Heartlands baby sanctuary

Op 4 Mei 2015 het Heartlands Baby Sanctuary ontstaan om die behoeftes van kwesbare en siek kinders van geboorte tot 6 jaar in ‘n moderne veranderende samelewing te verlig en hulle weer veilig en geborge te laat voel.
Heartlands Baby Sanctuary se doel is om elke baba en kind wat tydelik ingeneem word te help met die vorming van sy/haar toekoms, en bied ons hulle`n tweede kans in die lewe deur ons visie, “dit is elke kind se geboortereg om aan `n liefdevolle familie te behoort” te bereik. Heartlands Baby Sanctuary is `n geregistreede “Child and Youth Care Centre”, `n geregistreerde Geestelike Gesondheids fasiliteit vir kinders met intelektuele probleme en gestremdhede asook `n Hospitium.

 Die hoofrede waarom die Wes Kaapse regering versoek het dat Heartlands Baby Sanctuary met die dienste moet voortgaan nadat die vorige organisasie die dienste gestaak het is as a.g.v. die geweldige nood vir die residensiële holistiese korttermyn versorging van kinders gediagnoseer met `n lewensbeperkte en lewensbedrygende siekte van geboorte tot ses jaar asook tydelike huisvesting vir kinders wat deur maatskaplike werkers of polisie van hulle ouers se sorg verwyder word. Kinders word vir ‘n tydperk van 3 maande deur `n hofbevel geplaas en word versorg totdat hulle in veilige versorging uitgeplaas kan word in die gemeenskap. Pasgebore babas wat vir aanneming beskikbaar is, kan vir die 60 dae wagtydperk opgeneem word totdat die wetlike prosedure afgehandel is.

Hoe kan U help

Heartlands Baby Sanctuary het werklik die seën en ondersteuning van die mense wat omgee in Somerset-Wes nodig om hierdie projekte suksesvol te laat voortbestaan en funksioneer. Saam met u hulp, betrokkenheid en ondersteuning skep ons `n geleentheid om te verseker dat ons `n verskil in die lewe van onskuldige kinders kan maak.

 Die volgende skenkings is altyd welkom:

 • Finansiële bydraes
 • Kos
 • Babamelk
 • Weggooibare doeke
 • Babaprodukte
 • Klere vir babas en kleuters
 • Fondsinsamelingsprojekte
 • Vrywilligers kan hul tyd en vaardighede aanbied
 • Boeke
 • Enige klere, huisoudelike artikels en enige ander items om in die winkel te verkoop.

U geldelike bydrae (wat aftrekbaar is van belasting) sal aangewend word om die lewensnoodsaaklike sorg  en ondersteuning van die kinders in ons programme te verseker

 Ons bankbesonderhede:

Rekeninghouer:        Heartlands Baby Sanctuary
Bank:                         Absa
Tipe rekening:         Tjekrekening
Takkode:                  632005
Rekeningnommer: 4086258106

 Kontakbesonderhede
Tel:      021 852 3527
E-pos: monica@heartlandsbaby.org
Vir meer besonderhede besoek gerus ons webtuiste op www.heartlandsbaby.org

Free to serve

“It’s not how much we give but how much love we put into giving” Mother Theresa (1910-1997). 

Free to Serve se bediening is gefokus op die sogenaamde 10/40 venster waar die oorgrote meerderheid van mense woon wat nog nie deur die evangelie van Jesus Christus bereik is nie. Hulle werk die afgelope 19 jaar in Noord Indië en Indo China (Thailand, Burma, Laos, China).

Hulle bedieningsmodel is om inheemse mense op te lei as pastors om gemeentes in hulle eie land te stig en te lei. Dit is die doelwit van Free To Serve om volhoubare gemeentes in die betrokke lande agter te laat wat self verder kan groei. In Indië is hierdie doelwit grootliks reeds bereik.

Die vestiging van dieselfde werksmodel in Indo China het 8 jaar gelede begin en is nog nie so ver gevorder nie. In hierdie lande is daar ook ingegryp om jong kinders te red van ‘n lewe van dwelms en prostitusie deur 7 christelike kinderhuise te vestig. Daar is veral ‘n groot behoefte aan fondse om die maandelikse bydrae vir die instandhouding van hierdie FTS Kinderhuise in Thailand, Burma en Laos by te bring.

U geloofsgelofteoffer word gebruik vir:

 • `n Bydrae tot Dr Johann Snyman se salaris, waarvoor hy vir die grootste deel van donasies afhanklik is.
 • Die borg van een of meer kinders in kinderhuise in Thailand, Burma en Laos teen R500 per kind per maand.

www.freetoserve.co.za

Kontakpersone:
Andre en Jackie du Toit : 021 852 2588, andre.jackiedutoit@gmail.com

Huis Andrew Murray

Huis Andrew Murray is ‘n kinder-en jeugsentrum van die NG Kerk in Wellington waar ongeveer 150 kinders gehuisves en versorg word. Die kinderhuis doen alles in hulle vermoë om ‘n gelukkige huis-atmosfeer vir die kinders te skep. Die kinderhuis bestaan uit tien huis-eenhede, met kinders van verskillende ouderdomme in elke huis en ook ‘n huismoeder in elkeen van die huise. Sodoende word gepoog om huislike omstandighede te skep wat so na as moontik is aan dié van ‘n normale huisgesin. Ons gemeente aanvaar verantwoordelikheid vir een van hierdie huis-eenhede, Huis Jakaranda. Met die geld wat vir HAM uit ons gemeente ontvang word, probeer ons om Jesus se liefde aan hierdie kinders tasbaar te maak en hulle lewens op te vrolik.

Ons gemeente het by Huis Andrew Murray betrokke geraak in die 90tiger jare toe ‘n lidmaat, Elna Visagie, uitgereik het na die kinders in Huis Jakaranda. Nadat Elna die gemeente verlaat het, het die projek ‘n tydlank stil gestaan. Sedert 2007 het ons weer betrokke geraak toe ‘n projekspan vir HAM op die been gebring is.

Die doel van die projek is finansiële ondersteuning vir die inrigting en persoonlike kontak met die kinders sodat hulle deur ons bewus kan word van Jesus se liefde vir hulle en waarde vir Hom. Dit doen ons deur besoeke, gee van geskenke en reël van uitstappies, partytjies ens.

Kontakpersone:
Cecile Perold : 021 851 8657

Macassar Jesusbende

Macassar Jesusbende is ‘n Jeugontwikkelingsprojek in Macassar wat fokus op die skoolgaande jeug en hulle ondersteuningsisteme.

Macassar Jesusbende het uit die sopkombuis van M-Help ontstaan, ongeveer 8 jaar gelede. Met die swetterjoel kinders wat by die sopkombuis was, is daar begin met bybelklassies, en gou het dit te groot geword om by die sopkombuis te hanteer. Die Laerskool is genader vir klastuimte, en van toe af is ons dankbare gebruikers van die klaskamers van Macassar Primer op Donderdag middae. 

Jesus het gekom, sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed. (Joh. 10:10)

Ons Visie is om in Liefde die evangelie van Jesus Christus aan die kinders van Macassar oor te dra. 

Ons missie: Macassar Jesusbende wil in vennootskap met die gemeenskap van Macassar help om hierdie lewe in oorvloed vir die kinders van Macassar te ontsluit deur die demonstrasie van praktiese liefde, aanleer van lewensvaardighede, Skrifkennis en 'n positiewe (hoopvolle) lewensingesteldheid.

Kontak gerus vir Hennie Fouché vir meer inligting hennie@nghottentotsholland.co.za

 

Mhelp

(Macassar Help Empower Local People)

MHELP is ’n artikel-21 maatskappy wat in 2004 gestig is om te help om die gevolge van wydverspreide werkloosheid en armoede in die gemeenskap van Macassar te verlig. Terwyl daar voorsien word in dringende behoeftes soos kos en klere, word ook algemene opheffingswerk gedoen. Alhoewel daar in die mense se stoflike nood voorsien word, is die kern van hierdie bediening die uitdra van die evangelie van Jesus Christus.

Macassar is sowat 10km buite Somerset Wes op pad na Kaapstad op die N2. Tradisioneel ’n bruin woongebied, is Macassar vandag ’n multi-kulturele, groeiende woongebied waar ongeveer 60% van inwoners geteister word deur werkloosheid en armoede. Van die mense wat hier woon, het vantevore by AECI en Somchem gewerk, maar as gevolg van die sluiting van eersgenoemde en die personeelverminderinge by Somchem, het baie hul werk verloor. Die omstandighede vorm ’n teelaarde vir onsedelikheid, losbandigheid, dronkenskap en algemene agteruitgang wat veroorsaak dat ’n groot aantal inwoners in uiterste ellende leef. Macassar is ’n slaapdorp – inwoners verlaat hulle huishoudings as dit nog donker is en kom eers weer donker tuis. Kinders word grootliks aan hulleself oorgelaat – van die ouer kinders, sommige nie ouer as 8 jaar nie, word verwag om na jonger kinders om te sien, terwyl hulle skaars na hulself kan kyk. Kinders word as’t ware byna as weeskinders groot. Baie bereik volwassene status lank voor dit hulle tyd is en word ook deur ouers misbruik om te help om geld te verdien.

Hoe het dit ontstaan?

In die laat 90’s besef die Calvynse Protestantse Kerk (CPK) in Macassar dat ’n poging aangewend moet word om honger mense te versorg en ’n sopkombuis word tot stand gebring. Sop en brood is op ’n weeklikse basis voorsien. Met die groot toename in behoeftiges het dit gou duidelik geword dat die probleme wat daartoe lei ook aangespreek moet word. Dit het direk aanleiding gegee tot die oortuiging van Sammy en Sophia Louw dat hulle deur die Here geroep is om die nood van die gemeenskap te help verlig.

Sammy is gebore in Somerset Wes, het sy skoolloopbaan voltooi by Hoërskool Gordon en was van vroeg af baie betrokke by die aktiwiteite van die NG Sendingkerk. Sophia is ’n boorling van Keimoes, het ook in die Sendingkerk grootgeword en het haar skoolloopbaan by die Hoërskool Oranjezicht op Keimoes voltooi. Sammy en Sophia het mekaar op Somerset Wes ontmoet en is ook daar getroud. Hulle het twee seuns gehad, die oudste het in 2005 tragies in ’n werksongeluk gesterf en die jongste is tans ’n student aan Universiteit Stellenbosch.

Die staking van produksie by die Somerset Wes AECI aanleg in 1999 het daartoe gelei dat Sammy na 31 jaar diens sy werk verloor het. Sophia was reeds geruime tyd baie betrokke by die CPK se sopkombuis en nooi Sammy om vroeg in 2000 by haar aan te sluit. Dit lei tot ’n voltydse roeping en toewyding aan die gemeenskap van Macassar – “Gee julle vir hulle iets om te eet” In hulle eie woorde: “ Kom laat ons die 31 jaar van die Gees se genade aan ons weer in ploeg in dit waartoe God ons geroep het”

Chris en Aat van der Leij, ’n Hollandse egpaar wat hulle ’n paar jaar gelede permanent in Suid-Afrika kom vestig het om opheffingswerk hier te doen, het ook hulle energie by hierdie projek ingegooi en saam met die CPK en ander uit plaaslike NG kerke ’n leidende rol gespeel in die totstandkoming van MHELP..

Wat doen MHELP?

Die volgende woorde van Sammy beskryf die geloofsbenadering waarmee die inisiatiewe en projekte van MHELP aangepak word: “Ons lewe en werk elke dag uit die Genade. Ek sê elke oggend vir die Here: Vader, hierdie is U kinders. U weet wat en waar die nood is. Voorsien U asseblief soos U goeddink

Die volgende projekte word op deurlopende basis bedryf:

 1. Die Sopkombuis op Dinsdae by die Calvynse Kerk waar tans tot 500 mense met sop, kospakkies, klere en met die evangelie van Jesus bedien word. In Sammy se eie woorde: “Ons bedien altyd die Brood van die Lewe saam met die fisiese brood”
 2. Verspreiding van kospakkies daagliks, 7 dae per week, aan ongeveer 180 behoeftige gesinne in Macassar.

Hoe kan ek help?

Daar is verskeie maniere hoedat ons kan help om Sammy en Sophia in staat te stel om aan te hou om hierdie werk te doen.

 • Om vir hulle te bid, is ’n belangrike manier van ondersteuning.
 • Deur u te verbind om gereeld vir hulle ’n finansiële bydrae te maak vir hulle bedieningsbehoeftes.
 • Deur persoonlik betrokke te raak by een of meer van die projekte.

 

Kontak gerus die kerkkantoor of Louis van Wyk (082 443 9219) vir meer inligting.

Sentrum vir Straatmense

In 2001 het agt gemeentes van verskillende demoninasies onder die leiding van Ian Greer bymekaar gekom om die armes en die behoeftiges in die Somerset Wes omgewing te help. Dit het gelei tot die ontstaan van die Sopkombuis (of Helderberg Street People Centre soos dit as NPO geregistreer is).

Die hoof doel van die Sopkombuis is om as Christene hoop en onvoorwaardelike liefde te bied aan alle mense wat ‘n fisiese nood ervaar en om so prakties ‘n verskil in elkeen van hul lewens te maak. Die Sopkombuis gee ons as Christene dus die geleentheid om vir mense wat baie min hoop het te wys hoe kosbaar hulle steeds vir Jesus en vir ons is.

Die Sopkombuis kry dit reg deur daagliks aan ongeveer 250 mans, vroue en kinders ‘n warm bord sop en ‘n broodjie vir middagete by die sentrum in Somerset Wes te bedien. In die winter maande word ‘n warm bord mielie pap ook soggens bedien om die winter koue te verdryf. Kos word ook versprei na ongeveer 750 mense in die omliggende Sir Lowry’s Pass, Lwandle, Nomzamo en Rusthof omgewing. Bykomend hiertoe word klere, skoene, kospakkies en komberse ook aan behoeftige individue en gesinne uitgedeel.

Vrywillegers uit ons gemeente help veral op Woensdae met die voorbereiding en bediening van kos by die Sopkombuis.

Aangesien die Sopkombuis geen finansiering van die staat ontvang nie, word die daaglikse uitgawes slegs deur vrywilligers se bydraes gefinansier. Diegene in ons gemeente wat deur middel van die geloofsoffers ‘n bydrae maak tot die Sopkombuis se hulp is deurslaggewend vir die daaglikse bedryf van die Sopkombuis. 

Hoe kan ek betrokke raak? 

 • Maak‘n finansiële bydrae – eenmalig of maandeliks deur middel van die geloofsoffer.
 • Skenk klere, skoene, komberese, speelgoed en toiletware.
 • Kom loer net in en sien watter verskil ‘n koppie sop en ‘n broodjie in iemand se lewe maak.
 • Raak betrokke as ‘n vrywilliger.
 • Bid vir die hawelose mense in Somerset Wes en vir die vrywillegers wat by die Sopkombuis werk. 

Vir meer inligting kontak ons gerus.
Hennie Kotzé : 081 315 7274
Erna Kotzé : 084 824 3081

helderbergstreetpeople.co.za

Simanyene sekondere skool

(Please scroll down for English version)
Pro Simanyene is gestig om hulp aan die Simanyene skool te verleen om hulle fasiliteite uit te brei, finansiële steun aan behoeftige skoliere te bied en om te help met addisionele onderrig in probleemvakke.

Die maatskappy is as nie-winsgewende maatskappy gergistreer sodat dit belastingvoordele aan voornemende donateurs kan bied. Die maatskappy funksioneer onder beskerming van die NG Kerk Hottentots-Holland en word bestuur deur ’n werkgroep en drie onafhanklike direkteure. 

Die skool, gestig in 2005, is net buite Somerset-Wes langs die N2, op pad na Sir Lowriespas. Daar is 1200 leerders en 32 onderwysers. Die skool bedien behoeftige gebiede soos Nomzano en Lwandle waar ’n groot persentasie van die leerders uitr gebroke huisgesinne kom of selfs uit gesinne met kinders aan die hoof. Dit is ’n sogenaamde nie-skoolgeldbetalende skool wat beteken dat die Departement van Onderwys wel ’n jaarlikse subsidie betaal maar aanvaar dat die ouers nie skoolgeld kan bekostig nie. In die praktyk is daar dus nie fondse om byvoorbeeld die biblioteek of ’n sportveld te ontwikkel, of om addisionele onderrig te bied in vakke waarmee die skoliere sukkel nie.

Aan die begin van die projek is die skool gevra om hulle dringendste behoeftes te identifiseer. Hierdie lys word van tyd tot tyd aangevul met nuwe behoeftes wat ontstaan en die maatskappy probeer om bystand te verleen soos en wanneer fondse beskikbaar word. Die huidige lys van projekte is soos volg:

 • Bou van sportveld: Benodig watervoorsiening (boorgat) en grasbedekking
 • Ontwikkeling van biblioteek: Benodig geskikte beheer en goeie boeke.
 • Herstel van stowe in huishoudkundeklas: Afgehandel
 • Lugreëling vir rekenaarkamer: Afgehandel
 • Vervanging van dakplaat op skoolsaal: Afgehandel
 • Addisionele klasse in Engels en Wiskunde: Begin gemaak 

Meer inligting oor enige van die projekte of oor spesifieke behoeftes kan by enigeen van die volgende lede van die werkgroep verkry word:

 • Cecile Perold, direkteur en lid : cperold@telkomsa.net
 • Boudewijn de Vries, direkteur en lid : boudewyn@mweb.co.za
 • Koos Swart, direkteur en lid : koosswart3@gmail.com
 • Koos Roux, lid : paulr@telkomsa.net
 • Johan Hattingh, lid : hattingh@creo.co.za

Pro Simanyene is as nie-winsgewende maatskappy (PBO nr 930/048/766) by die SA Inkomstediens geregistreer en die bedrae van alle donasies is aftrekbaar vir belastingdoeleindes. Donateurs moet verseker dat die kwitansies wat hulle ontvang dit bevestig.

Pro Simanyene NPC se bankrekening is by Investec Private Bank en die bankbesonderhede is soos volg
Rekeninghouer: Pro Simanyene NPC
Bank: Investec Private Bank
Takkode: 580 105
Rekeningnr: 5000 805 7841

Simanyene Secondary School

 The company, Pro-Simanyene npc, was established to assist the Simanyene secondary school in expanding their facilities, providing financial support to needy learners and by assisting with additional classes in problem subjects.  

 The company is registered as a non-profit company in order that it may offer tax advantages to prospective donors. The company operates under the auspices of the Dutch Reformed Church Hottentots-Holland and it is managed by a working group and three independent directors.

 The school, established in 2005, is located just outside Somerset West next to the N2 highway, on the way to Sir Lowries Pass. There are 1200 learners and 32 teachers. The school serves needy areas such as Nomzamo and Lwandle where a significant percentage of the learners are from broken homes or even with children at the head of a family. It is a so called non-school-fee-payment school which means that the Department of Education does pay an annual subsidy to the school and accepts that parents cannot pay any school fees. In practice, the subsidy is inadequate for instance to fund the library or to develop a sports field, or to provide additional tuition in subjects that the learners have difficulty with.

 At the start of the project, the school was asked to identify their most urgent needs. This list is being updated from time to time with new needs that present themselves and the company attempts to provide assistance as and when funds become available. Presently the list is as follows:

 • Construction of sports field: Need water supply (borehole) and grassing.
 • Development of library: Require suitable control and good books.
 • Repair of stoves in the home economics classroom: Done
 • Air conitioning for computer room: Done
 • Replacement of roof sheet on school hall: Done
 • Additional tuition in English and Maths: Started

Additional information on any of the projects or on specific needs of the school can be obtained from any of the following members of the working group:

Pro-Simanyene npc is registered with the SA Revenue Service as a non profit company (PBO no. 930/048/766) and the value of donations are deductable for income tax purposes. Donors must ensure that the receipts they receive reflect this fact.

Pro-Simanyene npc’s bank account is with Investec Private Bank and the banking details are as follows:

Account holder: Pro-Simanyene npc
Bank: Investec Private Bank
Branch code: 580 105
Account number: 5000 805 7841

Hulp aan afgetredenes

Somerset-Wes is een van die dorpe waar baie mense kom aftree. Aftrede is 'n tyd waarna mense uitsien en waaroor hulle droom, maar daar is ook diegene vir wie hierdie fase van hulle lewe in 'n swaarkry-tyd ontaard het. Die feit dat mense al hoe ouer word en sommige selfs hulle finansiële bronne oorleef, asook die afgelope paar jaar se drastiese verlaging van die rentekoers, het hierdie situasie vir baie ouer mense in 'n nagmerrie verander.

Ons gemeente het 'n fonds begin waaruit ons juis senior burgers van die gemeenskap (ongeag hulle kerkverband) in noodgevalle wil help met lewensnoodsaaklikhede. Hierdie bediening werk bai nou saam met Helderberg Vereniging vir Bejaardes, wie se hoofkantoor binne ons gemeentegrense geleë is en wat vir baie senior persone huisvesting bied.

Uit hierdie fonds word ouer persone gehelp om lewensnoodsaaklikhede te bekom. Dit is 'n poging van ons gemeente om ouer mense in staat te stel om sonder sorge en met waardigheid te leef, nadat hulle hard gewerk het en hulle spesifieke bydrae gelewer het terwyl hulle dit kon doen. Ons gee nie net die held nie, maar poog ook om 'n ent pad saam met sulke persone te stap.

Indien enige iemand weet van bejaardes wat in die nood is, moet hulle asseblief met ons in verbinding tree om daaroor te gesels. Ons sal dan graag wil hande vat om só 'n iemand te help en te begelei.

Gemeentelede kan deel word van hierdie bediening deur 'n geloofsoffer spesifiek vir bejaardesorg te gee, óf om hulle bereid te verklaar om 'n ouer persoon “aan te neem.” En natuurlik, sonder jou gebede kan hierdie bediening nie voortbestaan nie. 

Kontakpersoon:
Hennie Fouché: 082 859 5646, hennie@nghottentotsholland.co.za

Geloofsgelofte-offers

Ons is geroep om getuies van Jesus te wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8). Ons deelname aan die uitreik-projekte waarby ons betrokke is, word nie befonds deur die dankoffers nie, maar wel deur geloofs-gelofte-offers.

’n Geloofsgelofte-offer is om jou te verbind (’n belofte aan die Here te maak) om ’n spesifieke bedrag te gee vir die verspreiding van die evangelie. Dit is nie noodwendig geld wat jy reeds het nie – daarom onderneem jy om ’n opoffering te maak om die geld te bekom – dalk een keer per maand minder te gaan uiteen en dan daardie geld vir daardie doel te gebruik. Of, omdat jy só oortuig is die Here roep jou om ’n sekere bediening te ondersteun, te beloof dat ek die geld sal gee – en dan die Here te vertrou (geloof) dat Hy die geld op een of ander manier sal voorsien. “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal y julle ook al hierdie dinge gee” (Matt 6:33).

Lees gerus op die webblad onder die rubriek “Liefde na Buite” by watter projekte ons gemeente betrokke is. As jy by een van hierdie projekte betrokke wil raak deur dit finansieel te ondersteun, kan jy gerus maandeliks of eenmalig ’n geloofs-gelofte-offer daarvoor gee.

Jy kan dit op een van die volgende maniere doen:

 • Elektroniese oorbetaling. (ABSA; Tjekrekening – no: 2900 5900 51; Rekeninghouer: NG Kerk Hottentots-Holland; Verwysing: GO + die spesifieke projek se naam)
 • Jy kan die geld in ֹ’n koevert sit en daarop skryf “Geloofsgelofte-offer”– plus die spesifieke projek se naam.
 • Een maal per maand plaas ons “Geloofsgelofte-offer koeverte” in die Familienuus. Hierdie koeverte dien as ’n herinnering daaraan dat jy teenoor die Here onderneem het om ֹ’n bydrae te maak. Jy kan die koevert gebruik vir jou bydrae. Indien jy nie die koevert gebruik nie, kan jy dit gerus op die tafel in die voorportaal laat.

As jy onseker is vir watter projek jy die geloofsgelofte-offer wil gee, kan jy dit ook gee vir “waar nodig”. Die diensgroep vir “Liefde na Buite” sal dan toesien dat die geld verdeel word aan die projekte wat dit die nodigste het.

Geloofsgelofte-offers vervang nie my dank-offer nie. My dankoffer word juis gebruik vir die opbou, toerusting en ondersteuning van mede-dissipels.

DISAKLOOF

Disakloof is geleë in Bettiesbaai en is in 1971 deur die destydse Ring van Somerset-Wes aangeskaf.

Visie: Vir die eerste paar dekades van hierdie kampterrein se bestaan is dit gebruik hoofsaaklik vir jeugkampe van die gemeentes wat daardie tyd deel was van die Ring van Somerset-Wes, en ook ’n paar ander gemeentes. Mettertyd het hierdie gemeentes al hoe minder van die kampterrein gebruik gemaak en is die doel van die kampterrein tans om ondersteuning te verleen aan die Christengemeenskap in die Wes-Kaap in die uitbreiding van die Koinkryk en om veral opheffings- en ontspanningsgeleethede te skep vir die jeug in minder gegoede gemeenskappe.

Uitdagings: Dis belangrik dat hierdie kampterrein só ontwikkel en onderhou moet word dat enigiemand wat daarvan gebruik maak tuis en gemaklik sal voel. Net so belangrik is dit om die terrein bekostigbaar te maak vir enige groep wat daarvan gebruik wil maak.

Om genoeg fondse te bekom om in hierdie doel te slaag, is beslis die grootste uitdaging. Enersyds word gepoog om fondse te bekom by borge en/of donateurs. Andersyds word beplan om die terrein só te ontwikkel dat dit ook kan dien as ’n aantreklike vakansie-oord en karavaanpark gedurende vakansietyd.

Waar en hoe gemeentelede betrokke kan raak? Bemark asseblief Disakloof onder vriende, familielede, en skole. Maak self ’n bespreking en ervaar die prag van die omgewing en sy rustige natuurskoon. Bied hulp aan om deel te word van ontwikkeling van die terrein. Stel kundigheid en tyd beskikbaar byvoorbeeld by aanbied van avontuurkampe. Gee van donasies en borgskappe vir bepaalde kapitale projekte.

Vir meer besonderhede – kontak gerus vir Chris Lombard (083 408 3108), of lombard.c@mweb.co.za.