Simanyene sekondere skool

Simanyene sekondere skool

(Please scroll down for English version)
Pro Simanyene is gestig om hulp aan die Simanyene skool te verleen om hulle fasiliteite uit te brei, finansiële steun aan behoeftige skoliere te bied en om te help met addisionele onderrig in probleemvakke.

Die maatskappy is as nie-winsgewende maatskappy gergistreer sodat dit belastingvoordele aan voornemende donateurs kan bied. Die maatskappy funksioneer onder beskerming van die NG Kerk Hottentots-Holland en word bestuur deur ’n werkgroep en drie onafhanklike direkteure. 

Die skool, gestig in 2005, is net buite Somerset-Wes langs die N2, op pad na Sir Lowriespas. Daar is 1200 leerders en 32 onderwysers. Die skool bedien behoeftige gebiede soos Nomzano en Lwandle waar ’n groot persentasie van die leerders uitr gebroke huisgesinne kom of selfs uit gesinne met kinders aan die hoof. Dit is ’n sogenaamde nie-skoolgeldbetalende skool wat beteken dat die Departement van Onderwys wel ’n jaarlikse subsidie betaal maar aanvaar dat die ouers nie skoolgeld kan bekostig nie. In die praktyk is daar dus nie fondse om byvoorbeeld die biblioteek of ’n sportveld te ontwikkel, of om addisionele onderrig te bied in vakke waarmee die skoliere sukkel nie.

Aan die begin van die projek is die skool gevra om hulle dringendste behoeftes te identifiseer. Hierdie lys word van tyd tot tyd aangevul met nuwe behoeftes wat ontstaan en die maatskappy probeer om bystand te verleen soos en wanneer fondse beskikbaar word. Die huidige lys van projekte is soos volg:

 • Bou van sportveld: Benodig watervoorsiening (boorgat) en grasbedekking
 • Ontwikkeling van biblioteek: Benodig geskikte beheer en goeie boeke.
 • Herstel van stowe in huishoudkundeklas: Afgehandel
 • Lugreëling vir rekenaarkamer: Afgehandel
 • Vervanging van dakplaat op skoolsaal: Afgehandel
 • Addisionele klasse in Engels en Wiskunde: Begin gemaak 

Meer inligting oor enige van die projekte of oor spesifieke behoeftes kan by enigeen van die volgende lede van die werkgroep verkry word:

 • Cecile Perold, direkteur en lid : cperold@telkomsa.net
 • Boudewijn de Vries, direkteur en lid : boudewyn@mweb.co.za
 • Koos Swart, direkteur en lid : koosswart3@gmail.com
 • Koos Roux, lid : paulr@telkomsa.net
 • Johan Hattingh, lid : hattingh@creo.co.za

Pro Simanyene is as nie-winsgewende maatskappy (PBO nr 930/048/766) by die SA Inkomstediens geregistreer en die bedrae van alle donasies is aftrekbaar vir belastingdoeleindes. Donateurs moet verseker dat die kwitansies wat hulle ontvang dit bevestig.

Pro Simanyene NPC se bankrekening is by Investec Private Bank en die bankbesonderhede is soos volg
Rekeninghouer: Pro Simanyene NPC
Bank: Investec Private Bank
Takkode: 580 105
Rekeningnr: 5000 805 7841

Simanyene Secondary School

 The company, Pro-Simanyene npc, was established to assist the Simanyene secondary school in expanding their facilities, providing financial support to needy learners and by assisting with additional classes in problem subjects.  

 The company is registered as a non-profit company in order that it may offer tax advantages to prospective donors. The company operates under the auspices of the Dutch Reformed Church Hottentots-Holland and it is managed by a working group and three independent directors.

 The school, established in 2005, is located just outside Somerset West next to the N2 highway, on the way to Sir Lowries Pass. There are 1200 learners and 32 teachers. The school serves needy areas such as Nomzamo and Lwandle where a significant percentage of the learners are from broken homes or even with children at the head of a family. It is a so called non-school-fee-payment school which means that the Department of Education does pay an annual subsidy to the school and accepts that parents cannot pay any school fees. In practice, the subsidy is inadequate for instance to fund the library or to develop a sports field, or to provide additional tuition in subjects that the learners have difficulty with.

 At the start of the project, the school was asked to identify their most urgent needs. This list is being updated from time to time with new needs that present themselves and the company attempts to provide assistance as and when funds become available. Presently the list is as follows:

 • Construction of sports field: Need water supply (borehole) and grassing.
 • Development of library: Require suitable control and good books.
 • Repair of stoves in the home economics classroom: Done
 • Air conitioning for computer room: Done
 • Replacement of roof sheet on school hall: Done
 • Additional tuition in English and Maths: Started

Additional information on any of the projects or on specific needs of the school can be obtained from any of the following members of the working group:

Pro-Simanyene npc is registered with the SA Revenue Service as a non profit company (PBO no. 930/048/766) and the value of donations are deductable for income tax purposes. Donors must ensure that the receipts they receive reflect this fact.

Pro-Simanyene npc’s bank account is with Investec Private Bank and the banking details are as follows:

Account holder: Pro-Simanyene npc
Bank: Investec Private Bank
Branch code: 580 105
Account number: 5000 805 7841